Zarządzenie Nr 0151-V/24/41/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VII/ 57/ 07 z dnia 31 maja 2007 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:

1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 171.050,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.150,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 171.050,00 zł
 
2. w dz. 800 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11.150,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach:
 
zmniejszyć
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.396,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400,00 zł
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.300,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.674,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 116,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.710,00 zł
 
zwiększyć
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.396,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.200,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VII/ 57/ 07 z dnia 31 maja 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 59