Zarządzenie Nr 0151-V/23/40/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 31.435,30 zł
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ( zwrot podatku akcyzowego ) o kwotę 12.331,30 zł
 
2. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( zasiłki stałe) o kwotę 19.104,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 31.435,30 zł
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 12.331,30 zł
  wydatki bieżace - 12.331,30 zł    
 
2. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 19.104,00 zł
  wydatki bieżące - 19.104,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.139.523,02 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.252.585,92 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - dotacje o kwotę 24.000,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
 
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami o kwotę 12.331,30 zł
 
  2) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami o kwotę 19.104,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 241,79 zł
  § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 12.089,51 zł
 
  2) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 19.104,00 zł
 
3. Dokonać przesunięcia wydatkach pomiędzy paragrafami
 
  w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 24.000,00 zł
  zwiększyć § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 24.000,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 61