Zarządzenie Nr 0151-V/22/38/07

Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie: sposobu dokumentowania i finansowania przypadków uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

Na podstawie: Art 5 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzić do stosowania zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania finansowego w zakresie dotyczącym uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

§ 2

Zasady stanowią Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialny jest:

- Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych,
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 0151-IV/22/38/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 23 maja 2007 r.

Rozdział I

Dokumentacja.

§ 1

Uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć następuje na podstawie pisemnego zobowiązania nauczyciela przez Organ Prowadzący - Wójta Gminy Zebrzydowice.

§ 2

O uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć występuje szkoła macierzysta nauczyciela w formie pisemnej.

§ 3

Pismo zawiera:

a. nazwę szkoły macierzystej,
b. dane nauczyciela, stopień awansu zawodowego i wymiar zajęć w szkole macierzystej,
c. wskazanie szkoły (szkół) w której ma następować uzupełnienie etatu, wraz z opinią Dyrektora tej szkoły o możliwości uzupełnienia etatu
d. wskazanie rodzaju zajęć, które są przedmiotem uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć,
e. wymiar zajęć będących przedmiotem uzupełnienia ( w przypadku więcej niż jednej szkoły - wskazanie wymiaru dla każdej ze szkół odrębnie),
f. podpis Dyrektora szkoły macierzystej.

§ 5

Oryginał zobowiązania do uzupełnienia etatu przechowuje szkoła macierzysta, a kopię, szkoła macierzysta przekazuje szkole (szkołom), w której następuje uzupełnienie etatu.

Rozdział II

Finansowanie.

§ 5

Szkoła macierzysta oraz szkoła, w której następuje uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, ujmuje w planie wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela uzupełniającego wymiar godzin, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

§ 6

Szkoła macierzysta wypłaca wynagrodzenie za całość wymiaru zajęć nauczyciela.

§ 7

Rozliczenie środków finansowych następuje pomiędzy szkołą macierzystą, a szkołą w której realizowane jest uzupełnienie etatu.

§ 8

Szkoła macierzysta występuje o zwrot kosztów, do szkoły w której następuje uzupełnienie wymiaru godzin, na bieżąco, w okresach miesięcznych.

§ 9

Szkoła macierzysta przekazuje szkole w której etat jest uzupełniany kopię dokumentacji dotyczącej wysokości stawki zasadniczej, dodatków oraz innej związanej z wysokością wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego obowiązkowy wymiar godzin, także w przypadku zmian zachodzących w trakcie uzupełniania etatu.

§ 11

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o szkole należy przez to rozumieć także zespół szkół oraz gminne przedszkole publiczne.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: sposobu dokumentowania i finansowania przypadków uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 59