Zarządzenie Nr 0151-V/21/35/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 44.225,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.300,00 zł
 
  2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 29.925,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 44.225,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  1. rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 14.300,00 zł
 
    wydatki bieżące - 14.300,00 zł
   
 
    w tym: wynagrodzenia - 4.700,00 zł
   
 
  2. rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 29.925,00 zł
      wydatki bieżące - 29.925,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.108.087,72 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.221.150,62 zł
   
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  1) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami o kwotę 14.300,00 zł
 
  2) rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 29.925,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  1) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę o kwotę
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę
 
  2) rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 29.925,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej:
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 7.330,00 zł
 
na: 1. dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę 3.130,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł
 
  2. dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych kwotę 3.200,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
  w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 1.975,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 1.975,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 63