Zarządzenie Nr 0151-V/19/33/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 24.360,00 zł
1. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 300,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 18.060,00 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 6.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 24.360,00 zł
1. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie o kwotę 300,00 zł
  wydatki bieżące - 300,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 240,00 zł
   
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 18.060,00 zł
  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - 18.060,00 zł    
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.000,00 zł
  wydatki bieżące - wynagrodzenia - 6.000,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.063.862,72 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.176.925,62 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach:
 
1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.600,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5.600,00 zł
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
      zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 18.104,00 zł
          w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16.825,00 zł
      zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 16.618,00 zł
          w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16.108,00 zł
  2) rozdz. 80104 - Przedszkola    
      zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 13.653,00 zł
          w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.823,00 zł
  3) rozdz. 80110 - Gimnazja    
      zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 17.008,00 zł
          w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15.418,00 zł
      zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.841,00 zł
          w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.841,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. Zwiększyć w dochodach
  1) w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami o kwotę 300,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 18.060,00 zł
 
  3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 6.000,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  1) w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34,48 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,92 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,60 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.079,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę o kwotę
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 370,00 zł
 
  3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę o kwotę
 
3. Dokonać przesunięć w wydatkach:
 
  1) w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2.600,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.600,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.279,00 zł
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.299,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.526,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł
 
  zwiększyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.108,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 510,00 zł
 
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zwiększyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 830,00 zł
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.664,00 zł
 
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.890,00 zł
 
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 269,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.590,00 zł
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.322,00 zł
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.600,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 496,00 zł
 
  zwiększyć § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 141,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700,00 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 577,00 zł
  zwiększyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 577,00 zł
 
2. w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych    
  zmniejszyć § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.300,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300,00 zł
 
3. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł
  zwiększyć § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3.500,00 zł
 
4. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67,00 zł
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 341,00 zł
 
  zwiększyć § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 358,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł
 
§ 6
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej:
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 20.742,00 zł
 
na: 1. dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.700,00 zł
 
  2. dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 67,00 zł
 
  3. dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.365,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 30,00 zł
 
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.300,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł
 
  4. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.250,00 zł
 
  5. dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 500,00 zł
 
  6. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.180,00 zł
 
  7. dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 350,00 zł

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 60