Zarządzenie Nr 0151/19/32/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VI/ 52/ 07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    
  § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 424.928,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągową i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 424.928,00 zł
 
§ 3
 
Zwiększyć w przychodach budżetu gminy
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 90.000,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach:
 
1. zmniejszyć      
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
 
  2) w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł
 
  3) w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł
 
2. Zwiększyć      
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VI/ 52/ 07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 69