Zarządzenie Nr 0151-V/14/29/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 54 985,00 zł
  w dz. 710 - Działalność usługowa    
  Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 500,00 zł
 
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 54 485,00 zł
 
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 54 985,00 zł
  w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 500,00 zł
  wydatki bieżące - 500,00 zł    
 
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 54 485,00 zł
  wydatki bieżące - 54 485,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24 614 574,72 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     26 637 637,62 zł
   
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. Zwiększyć w dochodach
  w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 500,00 zł
 
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 54 485,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
  w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł
 
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 54 485,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 90,00 zł
 
  zwiększyć § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 90,00 zł
  § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 66