Zarządzenie Nr 0151-V/14/28/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr V/37/07 z dnia 29 marca 2007 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.420,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) o kwotę 160.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.420,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  1) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 120.000,00 zł
 
  2) rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł
 
  2) rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr V/37/07 z dnia 29 marca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 72