Zarządzenie Nr 0151-V/10/18/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 06 marca 2007r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg Uchwały Nr IV/30/07 Rady Gminy z dnia 1 marca 2007 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.164,50 zł
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.164,50 zł
 
2. w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    
  rozdz. 40002 - Dostarczanie wody    
  § 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 45 000,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 144 009,86 zł
 
4. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12 140,00 zł
 
5. w dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    
  § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 186 933,00 zł
 
§ 2
 
Zmniejszyć w dochodach budżetu gminy
 
1. w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    
  § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 78 088,00 zł
 
§ 3
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 123 000,00 zł
 
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 329,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 73 000,00 zł
 
4. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 944,20 zł
 
  § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 195,80 zł
5. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 749,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 173 000,00 zł
 
§ 4
 
Zmniejszyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 83 000,00 zł
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6 759,24 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 185,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
zmniejszyć      
1. w dz. 757 - Obsługa długu publicznego    
  rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    
  § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 8 500,00 zł
 
zwiększyć      
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 500,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 000,00 zł
 
§ 6
 
Zmniejszyć w przychodach budżetu gminy
 
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych o kwotę 9 185,00 zł
  § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 56 050,10 zł
 
§ 7
 
Zmniejszyć w rozchodach budżetu gminy
 
  § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 89 185,00 zł

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg Uchwały Nr IV/30/07 Rady Gminy z dnia 1 marca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 64