Zarządzenie Nr 0151-V/9/17/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego obowiązującego na terenie gminy Zebrzydowice w lokalach socjalnych i innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn zmianami/ oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t. j.Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. ze zm )

Zarządzam, co następuje

§ 1

W zarządzeniu Nr 0151-IV/25/40/03 z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego obowiązującego na terenie gminy Zebrzydowice we wszystkich lokalach socjalnych i innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany :

  1)   pkt. III ppkt 5 przyjmuje brzmienie :
 
  "zabrania się zanieczyszczania wspólnych części budynku i posesji, pisania i drapania na ścianach, powodowania uszkodzenia podłóg, posadzek, ścian, sufitów i poręczy, malowania ścian, pomieszczeń wspólnych albo ścian zewnętrznych budynku, wieszania i przybijania tablic, anten lub innych przedmiotów bez zezwolenia właściciela budynku, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni na posesji, wieszania bielizny / poza miejscami do tego wyznaczonymi / albo innych przedmiotów na zewnątrz budynku na terenie posesji" .
 
  2)   pkt. III ppkt 11 otrzymuje brzmienie :
 
  Utrzymywanie zwierząt domowych, tj. psów, kotów i innych każdorazowo wymaga zgody właściciela budynku .

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego obowiązującego na terenie gminy Zebrzydowice w lokalach socjalnych i innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 66