Zarządzenie Nr 0151-V/7/13/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Na podst. art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz..1591 późn. zmianami), art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięcia w wydatkach:

1. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.400,00 zł
 
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 56.000,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 56.000,00 zł
 
2. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 80,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 80,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup pozostałych o kwotę 2.400,00 zł
  zwiększyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 348,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 41,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.011,00 zł
 
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 56.000,00 zł
  zwiększyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.236,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 948,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 47.816,00 zł
 
2. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 80,00 zł
  zwiększyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 80,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł
  zwiększyć § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 800,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać podziału rezerwy celowej:
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 1.000,00 zł
 
na: dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 1.000,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 62