Zarządzenie nr 0151-V/4/11/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 stycznia 2007r.

w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej .

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 r. , z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1

 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani mgr Bognie Caniboł - dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach w zakresie bieżącej działalności jednostki .

 2. Pełnomocnictwo obejmuje :

     -  bieżącą realizację zadań statutowych w ramach budżetu uchwalonego na dany rok , w tym : składanie oświadczeń woli dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki (media , energia , woda , ścieki , itp.) ,
     -  dokonywanie zakupów i drobnych remontów do wartości 2000,00 PLN , zgodnie z układem wykonawczym budżetu zakładu ,
     -  wykonywanie czynności wynikających z obowiązków kierownika zakładu pracy w zakresie stosunku pracy (ustawodawstwo pracy) ,
   
  Pełnomocnictwo w zakresie :
     -  realizacji zakupów inwestycyjnych ,
     -  remontów przekraczających kwotę 2000,00 PLN ,
     -  zaciągania zobowiązań lub składania oświadczeń woli skutkujących na okres dłuższy niż okres roku budżetowego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy.
   
  W ramach udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z funkcji kierownika jednostki jest Pani zobowiązana do :
     -  dbałości o powierzony majątek ruchomy i nieruchomy ,
     -  uzgadniania wszelkich spraw dotyczących stanu majątku komunalnego , jego remontów , przebudowy , itp. z właściwymi komórkami Urzędu Gminy i Wójtem Gminy ,
     -  stosowania przepisów i ustaw w zakresie prawa samorządowego , finansów publicznych , przepisów branżowych oraz innych przepisów wynikających ze specyfiki jednostki .

 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta Gminy .

 4. Pełnomocnictwo ustalam na okres pełnienia funkcji kierownika jednostki .

 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2007 r. .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 70