Zarządzenie Nr 0151-V/60/121/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać podziału rezerwy celowej:

z: dz. 758 - Rożne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 160.000,00 zł
 
na: dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    
  § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 160.000,00 zł
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach:
 
w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
   zmniejszyć
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 25.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 25.000,00 zł    
 
   zwiększyć
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 25.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 25.000,00 zł    
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo    
  1. rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł
 
  2. rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.588,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł
  § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 88,00 zł
 
3. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 720,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 720,00 zł
 
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 770,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 770,00 zł
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.654.611,54 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.450.747,35 zł
   

§ 5

Wykonanie Zarządzenie powierza Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 12:04

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 176