Zarządzenie Nr 0151-V/58/119/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie : wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 20001 r . Nr 142, poz.1591) oraz art.7ust.3i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.U.z 2005 r Nr 236, poz 2008)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( najemców właścicieli lokali), powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zebrzydowice zgodnie z harmonogramem ujętym w Regulaminie.
  Przedsiębiorca winien posiadać minimum :
  -   2 pojazdy z zabudową bramową do obsługi kontenerów typu KP-7
  (do wniosku dołączyć kopię dowodów rejestracyjnych lub kopię umowy najmu)
  -   8 kontenerów KP- 7 (do wniosku dołączyć wypis z wykazu środków trwałych lub umowę najmu)
  -   2 pojazdy z załadunkiem bocznym do obsługi pojemników o pojemności 110 litrów oraz 1100 litrów
  (do wniosku dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego lub kopię umowy najmu)
  -   2 pojazdy z załadunkiem tylnym do obsługi pojemników o pojemności 110 litrów oraz 1100 litrów
  (do wniosku dołączyć kopię dowodów rejestracyjnych lub kopię umowy najmu)
  -   2 samochody skrzyniowe dostosowane do zbiórki odpadów
  (do wniosku dołączyć kopię dowodów rejestracyjnych lub kopię umowy najmu)
  w/w sprzęt winien spełniać wszystkie normy załadunku transportu odpadów komunalnych niesegregowanych, segregowanych tj. : plastiku, szkła, papieru, odpadów biodegradowalnych, sprzętu elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów .
  (do wniosku dołączyć kopię dowodów rejestracyjnych lub kopię umowy najmu)
 2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie, w terminie do 14 czerwca 2007 roku, lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego odpadów(system workowy)
 3. Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, do dnia 14 czerwca 2007 roku, określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.
 4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie od dnia 14 czerwca 2007 roku, ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach-program umożliwiający transmisję danych drogą elektroniczną do programu GRO PLUS lub GRO PREMIUM
 5. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami.
 6. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.
 7. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
 8. Dostarczyć, w terminie do 14 sierpnia 2007 roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która, po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.
 9. W terminie miesiąca do dnia 14 stycznia 2007 roku przekazać wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta), wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli umowy, według stanu na dzień 14 grudnia 2006 roku.
 10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
 11. Przekazać do Urzędu Gminy Zebrzydowice w formie pisemnej i elektronicznej dwa razy do roku w terminie 14 dni tj.na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku informacji ile odpadów zebrano z :
  -   gospodarstw domowych (nieruchomość na której się tylko mieszka)
  -   gospodarstw domowych wraz z działalnością gospodarczą (nieruchomość na której się mieszka i prowadzi działalność gospodarczą)
  -   działalności gospodarczej
  -   działalności komunalnej

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać nieruchomość, stanowiąca bazę transportowa wyposażoną w :
  a)   miejsce postojowe dla pojazdów ,
  b)    miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, spełniające wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy ,ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.
 2. posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikacje świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.z 2002r. Nr 193 ,poz.1617)
 3. przekazanie nieczystości ciekłych do najbliższczej stacji zlewnej w uzgodnieniu z Gminnym zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
 4. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62 poz.627 z póżn.zm.)

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie ochrona przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich życia i zdrowia ;
 2. posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniajże warunki, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm .), oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi ;
 3. zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną ;
 4. posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt ;
 5. zapewnić prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm .)

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);
 2. zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w Rozporządzeniu ;
 3. posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniających warunki, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) .

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam :

   -   w pkt 1a i b Inspektorowi Gospodarki Komunalnej
   -   w pkt 1 c i d Kierownikowi Referatu Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

§ 6

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń, w "Wiadomościach znad Piotrówki" oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 12:03

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 155