Zarządzenie Nr 0151-V/58/117/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 8.000,00 zł
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 8.000,00 zł
 
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 8.000,00 zł
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214   -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.000,00 zł
    wydatki bieżące - 8.000,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.670.611,54 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.446.747,35 zł
   
 
3. Dokonać przesunięcia w wydatkach
  1) w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023   -     Urzędy Gmin    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.311,50 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1.311,50 zł
 
  2) w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412   -     Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.070,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 70,00 zł
  wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. zmniejszyć w dochodach
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214   -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ) o kwotę 8.000,00 zł
 
2. zmniejszyć w wydatkach
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214   -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł
 
3. Dokonać przesunięcia w wydatkach
  1) w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023   -     Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.311,50 zł
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.311,50 zł
 
  2) w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412   -     Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł
  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 70,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70,00 zł
  § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60031   -     Przejścia graniczne    
  zmniejszyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,34 zł
  § 4260 - Zakup energii o kwotę 1.561,33 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 194,24 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.755,91 zł
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  1) rozdz. 75412   -     Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4260 - Zakup energii o kwotę 900,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł
  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900,00 zł
 
  2) rozdz. 75414   -     Obrona cywilna    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 112,00 zł
  o kwotę 112,00 zł
 
3. w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75647   -     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych    
  zmniejszyć § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.700,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.700,00 zł
 
4. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  1) rozdz. 80101   -     Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 520,00 zł
  zwiększyć § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 200,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 70,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00 zł
 
  2) rozdz. 80110   -     Gimnazja    
  zmniejszyć § 4260 - Zakup energii o kwotę 2.670,00 zł
  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 448,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 170,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 278,00 zł
 
  3) rozdz. 80113   -     Dowożenie uczniów do szkół    
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.670,00 zł
 
5. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  1) rozdz. 85214   -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  zmniejszyć § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.234,00 zł
  zwiększyć § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.234,00 zł
 
  2) rozdz. 85219   -     Ośrodki pomocy społecznej    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 319,00 zł
  zwiększyć § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 319,00 zł
 
6. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401   -     Świetlice szkolne    
  zmniejszyć § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 120,00 zł
  zwiększyć § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 120,00 zł
 
7. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695   -     Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać podziału rezerwy celowej
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818  -   Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 500,00 zł
 
na: 1. dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104  -   Przedszkola    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 200,00 zł
  2. dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295  -   Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 300,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 11:58

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 175