Zarządzenie Nr 0151-V/56/109/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały NR II/ 05/06 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2006 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuję:

1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy    
  1) w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 200,00 zł
 
  2) w dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    
  § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 29.296,00 zł
 
3) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 11.000,00 zł
 
2. Zmniejszyć w dochodach budżetu gminy
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.164,50 zł
 
  2) w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł
 
  3) w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    
  § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 29.296,00 zł
 
§ 2
 
1. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
  1) w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł
 
  2) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 11.000,00 zł
 
2. Zmniejszyć w wydatkach budżetu gminy
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.164,50 zł
 
  2) w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały NR II/ 05/06 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 11:50

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 159