Komunikat w sprawie zmiany przepisów o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłaeie skarbowej została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2006 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1635.Wspomniany akt normatywny wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007r. wprowadząjąc istotne zmiany w stosunku do porządku prawnego obecnie obowiązującego w zakresie opłaty skarbowej, a w szczególności :

 1. Opłacie skarbowej nie będą podlegały :

  • podania (żądania,wmoski,odwołama , zażalenia) i załączniki do podań,
  • weksle,
  • dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
  • pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy,wypisy i kopie składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 2. Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty,lecz wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W związku z tym faktem zakupione znaki opłaty skarbowej i urzędowe blankiety wekslowe powinny zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006r.
  Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przez rady gmin nowej formy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa; co powinno w praktyce znacznie usprawnić dokonanie zapłaty opłaty skarbowej,

 3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej,w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane będą do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń,koncesji), także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów,wypisów lub kopii.
  Również sądy będą zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów lub kopii.

 4. Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. O znacza to, że objęte przedmiotowa opłatą będą wyłącznie te czynności urzędowe,od których określono stawki w cz.I załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej według stawki określonej w ust.53 cz. I tego załącznika.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie zmiany przepisów o opłacie skarbowej w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.02.2007 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:10.11.2009 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 212