Uchwała Nr XLIII/462/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami), oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami), w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1458) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r., Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

 2. umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art.6 ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podpisane z podmiotem uprawnionym

 3. Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwałą Nr XXV/260/04 z dnia 28 października 2004r.

 4. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregacyjnych i odpadów wielkogabarytowych obowiązujący na terenie Gminy Zebrzydowice.

 5. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Zebrzydowice ważne na prowadzenie działalności w zakresie :

    a) odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości ,
    b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,
    c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 1. utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń lub miejsc mieszczących urządzenia na odpady;

 2. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości - odpady segregowane takie jak: plastik, papier, szkło oraz odpady wielkogabarytowe Gmina odbiera nieodpłatnie;

 3. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie takich jak: plastik, papier, szkło podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem określonym w § 6 pkt 3;

 4. przekazywania podmiotowi uprawnionemu odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach: w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku, a w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na kwartał - w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym;

 5. przekazywanie pozostałych odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do jego odbioru;

 6. utrzymanie nieruchomości w należytym stanie porządkowym i sanitarno - higienicznym;

 7. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku lub mieszaniny piasku ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewostany;

 8. usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego;

 9. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska;

 10. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 3.

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

 1. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.
  Worki na odpady segregowane takie jak: papier, plastik, szkło są właścicielom nieruchomości dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

 2. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie właściwego stanu sanitarnego, czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
  Nie dotyczy to terenów skanalizowanych.

 3. urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

    a) kosze uliczne o pojemności 15 l;
    b) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 110 l i większe w zależności od porozumienia właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów;
    c) worki do zbiórki selektywnej odpadów o minimalnej pojemności 110 l ;

 4. odpady komunalne zmieszane, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

    a) rodzina licząca do ośmiu osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 110 l minimum,
    b) rodzina powyżej ośmiu osób zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na każde przekroczone osiem osób ilość pojemników 110 l wzrastałaby o dodatkową sztukę,
    c) prowadzący działalność gospodarczą typu handlowo-usługowego w nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 110 l minimum,
    d) w przypadku przepełniania się pojemników spełniających normy określone w pkt. a), b) i c) właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik,
    e) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, tak aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie,
    f) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki o minimalnej pojemności 110l udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych - w razie użycia zastępczo worków w dwóch kolejnych zbiórkach odpadów należy wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l ;

 5. odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

    a) odpady z tworzyw sztucznych:
      - w zabudowie jednorodzinnej - zbierane są do worków koloru żółtego z napisem PLASTIK, dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych:
      - w zabudowie wielorodzinnej - zbierane są do pojemników koloru żółtego z napisem PLASTIK opróżnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
    b) odpady z papieru, tektury itp. :
      - w zabudowie jednorodzinnej - zbierane są do worków koloru niebieskiego z napisem PAPIER, dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
      - w zabudowie wielorodzinnej - zbierane są do pojemników koloru niebieskiego z napisem PAPIER opróżnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
    c) odpady ze szkła itp. :
      - w zabudowie jednorodzinnej - zbierane są do worków koloru zielonego z napisem SZKŁO, dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
      - w zabudowie wielorodzinnej - zbierane są do pojemników koloru zielonego z napisem SZKŁO opróżnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
    d) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik, pobocze drogi lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości tak aby nie stwarzać utrudnień z którego odbierane są przez podmiot uprawniony wybrany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 4.

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

 1. prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych itp.: przed sklepami itp., pojemniki (kosze) przeznaczone na zbiórkę odpadów komunalnych przeznaczonych dla klientów o pojemności nie mniejszej niż 15 l;

 2. miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

    - na chodnikach i ciągach pieszo - jezdnych kosze należy ustawiać na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
    - odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m;
    - na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
    - na placach i parkingach na każde 100m2 powierzchni użytkowej należy ustawić 1 kosz;
    - wielkość koszy ulicznych została określona w § 3 pkt. 1 i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

 3. nieruchomości na których odbywają się imprezy masowe powinny być wyposażone w urządzenia do gromadzenia odpadów , przy uwzględnieniu zasady, że :

    - na każde 300 osób uczestniczących w imprezie należy zapewnić jeden pojemnik o pojemności minimum 110l jeżeli czas jej trwania nie przekracza 6 godzin trwania imprezy;
    - jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanej wyżej ilości , na każde następne 6 godzin;
    - na każde 100 osób uczestniczących w imprezie masowej należy zapewnić minimum jedną kabinę WC.

§ 5.

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

 1. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej;

 2. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu ich opróżnienia;

 3. pojemniki na odpady powinny być wystawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

§ 6.

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:

 1. do worków na papier zabrania się wrzucać:

    - opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;
    - kalkę techniczną;
    - tapety, papę itp.

 2. do worków na szkło zabrania się wrzucać:

    - ceramiki, porcelany, naczyń typu arco;
    - luster;
    - szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi zawartościami;
    - szkła budowlanego (szyb okiennych, szkło zbrojonego);
    - szyb samochodowych.

 3. do worków na plastik zabrania się wrzucać:

    - tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
    - opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
    - opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7.

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

 1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych zmieszanych nie rzadziej niż raz w miesiącu z terenu nieruchomości, w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę;

 2. właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;

 3. ustala się harmonogram zbiórki odpadów zebranych selektywnie tj. papier, plastik, szkło 1 raz w miesiącu wg. grafików podanych na workach tj:

    a) rejon sołectwa: Zebrzydowice Dolne- ostatnia robocza środa miesiąca,
    b) rejon sołectw Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne - ostatni roboczy poniedziałek miesiąca,
    c) rejon sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce - ostatni roboczy piątek miesiąca,

 4. ustala się harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych :
  Zbiórka wiosenna przeprowadzona w miesiącu kwietniu, zbiórka jesienna przeprowadzona w miesiącu październiku

    a) rejon sołectwa: Zebrzydowice Dolne- wtorek
    b) rejon sołectw Zebrzydowice Górne - środa
    c) rejon sołectw: Marklowice Górne - czwartek
    d) rejon sołectwa Kończyce Małe - piątek
    e) rejon sołectwa Kaczyce - sobota

  Dokładny termin przeprowadzenia zbiórek zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w Gminie na dany rok w miesiącu styczniu.

 5. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

    a) z koszy ulicznych i przystankowych - raz w tygodniu;
    b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
    c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednocześnie do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów;
    d) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady codziennie;
    e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 8.

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

 1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

 2. odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej w taki sposób żeby nie utrudniać ruchu;.

 3. odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

 4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

 5. częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

 6. do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

 7. do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów przystosowanych specjalnie do tego celu i wyposażonych, tak aby transport odpadów nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

 8. zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

 9. podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

 10. odbiór odpadów komunalnych zmieszanych - należy wykonać samochodami specjalistycznymi - typu śmieciarka.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 9.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji - 505,39 Mg/rok 2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji - 353,57 Mg/rok 3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji - 253,74 Mg/rok.

ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 10.

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają przekazaniu najpierw do odzysku lub recyklingu, a jeśli nie jest to technicznie możliwe unieszkodliwieniu na składowisku odpadów.

§ 11.

 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych przez właścicieli nieruchomości, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którymi mają oni podpisane umowy.

 2. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 3. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 13.

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

 1. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;

 2. Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;

 3. W miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

 4. Zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich.
  Należy także w widocznym miejscu umieścić odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy Zebrzydowice;

 6. Natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
  postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników;

 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, miejsca wystaw itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14.

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w budynkach wielorodzinnych, obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

 1. skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego

 2. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

§ 16.

Deratyzację na obszarach wymienionych w § 14 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

§ 17.

W przypadku wystąpienia nadmiernej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Zebrzydowice określi zarządzeniem obszary podlegające dodatkowej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

§ 18.

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 19.

Traci moc Uchwała nr XLI\ 444\2006 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 21.

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.12.2006 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:05.08.2013 07:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 518