Zarządzenie Nr 0151-IV/52/105/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 03 listopada 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zminami ), art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 104.721,00 zł
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - zwrot części podatku akcyzowego o kwotę 6.243,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 200,00 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:    
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 25.562,00 zł
  - dożywianie o kwotę 9.499,00 zł
 
  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom    
  - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą o kwotę 11.068,00 zł
 
4. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących    
  - pomoc materialna dla uczniów o kwotę 52.149,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 104.721,00 zł
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 6.243,00 zł
  wydatki bieżące - 6.234,00 zł    
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł
  wydatki bieżące - wynagrodzenia 200,00 zł    
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 25.562,00 zł
  wydatki bieżące - 25.562,00 zł    
 
  rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 11.068,00 zł
  wydatki bieżące - 11.068,00 zł    
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 9.499,00 zł
  wydatki bieżące - 9.499,00 zł    
 
4. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 52.149,00 zł
  wydatki bieżące - 52.149,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.774.906,04 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.571.041,85 zł
   
 
§ 3
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.310,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.310,00 zł
 
2. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 64,27 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 64,27 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  zmniejszyć    
  rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 5.063,00 zł
  wydatki bieżące - 5.063,00 zł    
 
  zwiększyć    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.063,00 zł
  wydatki majątkowe - 5.063,00 zł    
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. Zwiększyć w dochodach:
 
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 6.243,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 200,00 zł
 
  3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 25.562,00 zł
 
  rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 11.068,00 zł
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 9.499,00 zł
 
  4) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 52.149,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 6.243,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,00 zł
 
  3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 25.562,00 zł
 
  rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 11.068,00 zł
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 9.499,00 zł
 
  4) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 52.149,00 zł
 
3. Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
 
  1) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.310,00 zł
  zwiększyć § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.310,00 zł
 
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł
 
  2) w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 64,27 zł
  zwiększyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9,45 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 54,82 zł
 
  3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe    
  zmniejszyć § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 5.063,00 zł
 
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.063,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:46

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 178