Zarządzenie Nr 0151-IV/52/104/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 3 listopada 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/443/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kaczycach, Uchwały Nr XXIV/189/2000 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, Uchwały Nr XL/432/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 70. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice oraz sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze sprzedażą położonego na nim budynku, tj. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice - według ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek     - przewodniczący Komisji,
inż. Bogusław Kargula     - członek Komisji,
Pani Bernadeta Walczysko     - członek Komisji.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu podlega zamieszczeniu w "Głosie Ziemi Cieszyńskiej", w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, jak również na terenie gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
  Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-IV/52/104/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 3 listopada 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice oraz sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze sprzedażą położonego na nim budynku, tj. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice.

Numer
Księgi Wieczystej
Numer działki Powierzchnia
działki m2
Opis
Nieru-cho-mości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza
nieruchomości
- brutto
Wadium
Wysokość stawek proc.
opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie
nieruchomości,
obręb,
ulica
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
80.620 388/55 1671 B Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest w terenach o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem planu: D59MN; w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu).
Sposób zagospodarowania - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.
80.000,00 8.000,00 1 % ceny*)
nieruchomości
(aktualnie: 45,79 zł)
przez cały okres użytkowania wieczystego,
płatne do dnia 31marca każdego roku
z góry za dany rok;
aktualizacja nie częściej niż raz w roku przy zmianie wartości nieruchomości
Zbycie
w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów, wraz ze sprzedażą budynku o pow. użytk. 515,75 m2, w trybie przetargu ustnego nioeograniczonego.
Kaczyce, ul. G. Morcinka
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice,
obręb: 0006-Otrębów.
17.440 50.dz 2689 ŁIV Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - jw. położona jest: częściowo w terenach o funkcji wiodącej - uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze oznaczonych symbolem C270R, częściowo w terenach układu komunikacyjnego - droga zbiorcza, oznaczonych symbolem C314KZ, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", częściowo w terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Kończyce Małe", częściowo w terenach zalewowych, w obrębie działki oznaczona jest strefa ochronna linii 20 kV.
Sposób zagospodarowania - zgodnie z przeznaczeniem w planie.
8900,00
(grunt rolny)
900,00 Nie dotyczy Zbycie
w drodze sprzedaży,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kończyce Małe,
ul. Korczaka
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice,
obręb: 0003-Kończyce Małe
426
426
233/58
233/59
1042
835
1877
RIIIb
RIIIb
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - jw. położona jest:
Działka nr 233/58 - w terenach usług komercyjnych, symbol planu D68UC, w strefie ochronnej od cmentarza (50 m - całkowity zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i usługowych związanych z produkcją o przechowywaniem żywności); w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu).
Działka nr 233/59 - w terenach usług komercyjnych, symbol planu D68UC; w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu).
Sposób zagospodarowania - zgodnie z przeznaczeniem w planie.
30.500,00
w tym:
25.000,00 netto + 22 % podatek VAT 5.500,00
3.000,00 Nie dotyczy Zbycie
w drodze sprzedaży,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kaczyce
ul. Harcerska
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0002-Kaczyce Górne

Uwaga !
*) Jako, że zbywana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, będzie naliczał i ewentualnie aktualizował Starosta Cieszyński.

Objęte przetargiem nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 1 grudnia (piątek) 2006 r. - decyduje data wpływu na konto gminy.

     Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia (wtorek) 2006 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice:

  • dla działki nr 388/55 o godz. 1300,
  • dla działki nr 50.dz o godz. 1330,
  • dla działek: 233/58 i 233/59 o godz. 1400.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy zbycia = nabycia nieruchomości - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 469 33 07 wew. 123.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:45

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 221