Zarządzenie Nr 0151-IV/51/102/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2006

w sprawie : układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLIII/459/06 Rady Gminy z dnia 26 października 2006

Na podst. art.60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591. z późn. zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
 
   1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.164,50 zł
 
   2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.300,00 zł
  § 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ), powiatów( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 15.775,79 zł
 
   3) w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2330 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
   1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.164,50 zł
 
   2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.420,00 zł
  § 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 564,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł
  § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 12.791,79 zł
 
   3) w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000,00 zł
 
§ 2
 
1. Zmniejszyć w dochodach budżetu gminy
 
   1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 27.817,48 zł
  § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 10.166,12 zł
 
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.624,59 zł
 
2. Zmniejszyć w wydatkach budżetu gminy
 
   1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.624,59 zł
 
   2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 306.263,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 510.551,00 zł
 
§ 3
 
Zmniejszyć w przychodach budżetu gminy
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 816.814,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
zmniejszyć    
   1. w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.100,00 zł
 
   2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.900,00 zł
 
   3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 229.206,00 zł
 
zwiększyć    
   1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.700,00 zł
 
   2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 45.522,40 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł
 
   3. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 zł
 
   4. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLIII/459/06 Rady Gminy  z dnia 26 października
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:43

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 178