Zarządzenie Nr 0151-IV/50/101/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  1. rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.323,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 342,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 186,00 zł
 
  zwiększyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.323,00 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wynagrodzenia o kwotę 1.050,00 zł
 
  2. rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 522,00 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:42

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 179