Uchwała Nr XLIII/463/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006 r.

o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm. /

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

W uchwale z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/288/04 dot. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1, w części dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2005 - 2010 dodaje się punkt 3a otrzymujący brzmienie:

3a. Profilaktyka wad wymowy dzieci przedszkolnych obejmująca:

   a)   diagnozowanie logopedyczne dzieci

   b)   prowadzenie zajęć logoterapii wśród dzieci wyłonionych w badaniach przesiewowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.11.2006 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:09.11.2006 15:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 135