Uchwała Nr XLIII/461/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: powołania Pani Joanny Stawarczyk do prowadzenia rejestru instytucji kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 oraz art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Powołać Panią Joannę Stawarczyk do prowadzenia w imieniu organizatora, rejestru instytucji kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/288/01 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie: powołania pełnomocnika organizatora - Rady Gminy Zebrzydowice w celu prowadzenia rejestru instytucji kultury.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powołania Pani Joanny Stawarczyk do prowadzenia rejestru instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.11.2006 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:09.11.2006 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 97