Uchwała Nr XLIII/459/06
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 165,166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 47.240,29 zł
 
  w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.164,50 zł
    dotacja z WFOŚ i GW na wapnowanie gleb kwaśnych - 24.164,50 zł  
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie  
    - środki na realizację projektu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius o kwotę 15.775,79 zł
    - dotacja z WFOŚ i GW na "zielone szkoły" o kwotę 4.300,00 zł
 
  w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł
    dotacja celowa na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumienia między j.s.t.  
 
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 47.240,29 zł
 
  w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 24.164,50 zł
    wydatki bieżące - 24.164,50 zł  
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie  
    rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20.075,79 zł
    wydatki bieżące - 20.075,79 zł  
 
  w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
    rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł
    wydatki bieżące - dotacja do instytucji kultury - 3.000,00 zł  
 
§ 2
 
1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 47.608,19 zł
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 r." o kwotę 9.624,59 zł
    - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 37.983,60 zł
 
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 826.438,59 zł
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 9.624,59 zł
    wydatki majątkowe - 9.624,59 zł  
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie  
    rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 306.263,00 zł
    wydatki majątkowe - 306.263,00 zł  
 
    rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 510.551,00 zł
    wydatki majątkowe - 510.551,00 zł  
 
§ 3
 
1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2006 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 816.814,00 zł
2.Przychody po zmianie wynoszą:
    - z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów   1.036.687,00 zł
    - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych   798.662,67 zł
    - z tytułu wolnych środków   1.634.529,14 zł
 
§ 4
 
Dokonać w wydatkach następujących przesunięć pomiędzy działami
 
zmniejszyć
  1. dz. 710 - Działalność usługowa  
    rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 1.100,00 zł
    wydatki bieżące - 1.100,00 zł  
 
  2. dz. 750 - Administracja publiczna  
    rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.900,00 zł
    wydatki bieżące - 1.900,00 zł  
 
  3. dz. 801 - Oświata i wychowanie  
    rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 229.206,00 zł
    wydatki majątkowe - 229.206,00 zł  
 
zwiększyć
  1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 35.700,00 zł
    wydatki majątkowe - 35.700,00 zł  
 
  2. dz. 600 - Transport i łączność  
    rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 90.522,40 zł
    wydatki bieżące - 50.522,40 zł  
    wydatki majątkowe - 40.000,00 zł  
 
  3. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
    rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 65.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 65.000,00 zł  
 
  4. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
    rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.000,00 zł
    wydatki bieżące - 3.000,00 zł  
 
§ 5
 
  w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
    rozdz. 40002 - Dostarczanie wody  
    zmienić przeznaczenie dotacji celowej w kwocie 16.000,00 zł dla GZWiK z zadania pn. "Wykonanie studni buforowej do przepompowni przy ul. Świtezianki" na zakup sterylizatora UV na potrzeby KSUW - Zebrzydowice ul. Rzeczna  
 
§ 6
 
Dochody po zmianie wynoszą 24.670.185,04 zł    
Wydatki po zmianie wynoszą 27.466.320,85 zł    
Deficyt w wysokości 2.796.135,81 zł    
zostaje pokryty z:      
   1) pożyczek i kredytów 1.036.687,00 zł   
   2) nadwyżki z lat ubiegłych 798.662,67 zł   
   3) wolnych środków 960.786,14 zł   
   Rozchody - spłata otrzymanych kredytów i pożyczek - wynoszą 673.743,00 zł   
   
 

§ 7

Zmienić załączniki nr 9 i 10 do Uchwały Nr XXXVI/ 381/ 05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok, które otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.11.2006 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:09.11.2006 15:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 99