Zarządzenie 0151-IV/48/96/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17.10.2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 87.283,00 zł
 
1) w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 37.958,00 zł
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 37.958,00 zł    
 
2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.772,00 zł
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 8.772,00 zł    
 
3) w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 40.553,00 zł
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 40.553,00 zł    
 
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 87.283,00 zł
 
1) w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 37.958,00 zł
 
wydatki bieżące - 37.958,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne - 9.575,00 zł
   
 
2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.772,00 zł
 
wydatki bieżące - 8.772,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne - 8.772,00 zł
   
 
3) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 40.553,00 zł
  wydatki bieżące - 40.553,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.670.552,94 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     28.283.502,75 zł
   
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach
 
  w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
Zwiększyć w dochodach
 
1. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 37.958,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 8.772,00 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 40.553,00 zł
 
Zwiększyć w wydatkach
 
1. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.380,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.312,26 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 186,60 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.076,14 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.516,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.137,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 350,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.325,72 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.266,38 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 179,90 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 40.553,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami i rozdziałami
 
1. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł
  zwiększyć § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł
 
3. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  zmniejszyć rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 870,00 zł
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 19.429,00 zł
 
  zwiększyć rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 37.830,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 469,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 9.681,25 zł
 
na: 1. dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71095 - Pozostała działalność    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 700,00 zł
 
  2. dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 7.500,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 1.297,50 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy kwotę 183,75 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2006 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2006 12:53

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 187