ZARZĄDZENIE NR 0151-IV/46/95/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 11 października 2006 r.

w sprawie: zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok 2006.

Na podstawie art./ 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity - Dz. U. Nr147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm. )

Zarządzam co następuje:

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramów zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr SG - 0151 - IV / 1 / 4 / 06 wprowadza się następujące zmiany:
  -    punkt III ppkt 4 otrzymuje brzmienie: "dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych" kwota 10.000,- zł
  -    punkt I otrzymuje brzmienie "funkcjonowanie Gminnej Komisji RPA" kwota 8.969,- zł .
  -    punkt III ppkt 3 otrzymuje brzmienie "finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego..." kwota 53.131,- zł
  -    punkt IV ppkt 3 otrzymuje brzmienie "finansowanie lokalnych imprez sportowych, rozrywkowych dla dzieci i młodzieży ..." kwota 31.770,- zł.
 
2. W załączniku do zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramów zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr SG - 0151 - IV / 1 / 4 / 06 wprowadza się następujące zmiany:
  -    punkt III ppkt 1 otrzymuje brzmienie " zapraszanie do udziału w wspólnych imprezach rodzin w których występuje zjawisko uzależnienia podczas organizowanych na terenie gmin biesiad, festynów, imprez sportowych itp." kwota 1.130,- zł
 
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2006 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2006 12:53

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 158