Zarządzenie nr 0151-IV/45/94/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 05 października 2006r.

w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r., z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu inż. Zdzisławowi Wira - Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach w zakresie bieżącej działalności zakładu.

 2. Pełnomocnictwo obejmuje :

  a)    bieżącą realizację zadań statutowych w ramach budżetu uchwalonego na dany rok ,
  b)    w tym : składanie oświadczeń woli dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki (media, energia, woda, ścieki, itp.) ,
  c)    dokonywanie zakupów i drobnych remontów do wartości 6000,00 €, zgodnie z układem wykonawczym budżetu zakładu ,
  d)    wykonywanie czynności wynikających z obowiązków kierownika zakładu pracy w zakresie stosunku pracy (ustawodawstwo pracy) ,

 3. Pełnomocnictwo w zakresie :

  a)    realizacji zakupów inwestycyjnych przekraczających kwotę 6000,00 € ,
  b)    remontów przekraczających kwotę 6000,00 € ,
  c)    zaciągania zobowiązań lub składania oświadczeń woli skutkujących na okres dłuższy niż okres roku budżetowego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ,
  d)    dokonywania przesunięć w planie finansowym zakładu wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy.

 4. W ramach udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z funkcji kierownika zakładu jest Pan zobowiązany do :

  a)    dbałości o powierzony majątek ruchomy i nieruchomy ,
  b)    uzgadniania wszelkich spraw dotyczących stanu majątku komunalnego, jego remontów, przebudowy, itp. z właściwymi komórkami Urzędu Gminy i Wójtem Gminy ,
  c)    stosowania przepisów i ustaw w zakresie prawa samorządowego, finansów publicznych, przepisów branżowych oraz innych przepisów wynikających ze specyfiki zakładu .

 5. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta Gminy .

§ 2

Pełnomocnictwo ustalam na okres zatrudnienia na stanowisku kierownika zakładu

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0151-IV/1/5/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.11.2006 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.11.2006 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 108