Zarządzenie Nr 0151-IV/44/89/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 28.471,00 zł
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.471,00 zł
 
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 28.471,00 zł
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 28.471,00 zł
  wydatki bieżące - 28.471,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.583.269,94 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     28.196.219,75 zł
   
 
§ 2
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
  zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 21.926,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 21.926,00 zł
 
2. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 1.000,00 zł
 
3. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność
  zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.900,00 zł
    wydatki majątkowe o kwotę 6.100,00 zł
 
4. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
       
  zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy
 
1. Zwiększyć w dochodach
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 28.471,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 28.471,00 zł
 
3. Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
  1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.490,00 zł
  § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.436,00 zł
 
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.926,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł
 
  2. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450,00 zł
  § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł
  § 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł
  § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł
 
  zwiększyć § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 750,00 zł
  § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 250,00 zł
 
  3. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2.900,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł
 
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.800,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.100,00 zł
 
  4. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  zmniejszyć § 4260 - Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2006 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2006 12:45

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 167