Zarządzenie Nr 0151-IV/43/82/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dn. 21 września 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.000,00 zł
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł
 
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.000,00 zł
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.000,00 zł
  wydatki bieżące - 1.000,00 zł    
  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 646,93 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     24.531.762,99 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     28.144.712,80 zł
   
 
§ 2
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  zmniejszyć      
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 16.510,00 zł
  wydatki majątkowe - 16.510,00 zł    
 
  zwiększyć      
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 16.510,00 zł
  wydatki majątkowe - 16.510,00 zł    
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
  zmniejszyć      
  wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 4.200,00 zł
 
  zwiększyć      
  wydatki bieżące o kwotę 4.200,00 zł
 
3. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
  zmniejszyć      
  wydatki bieżące o kwotę 1.538,00 zł
  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 338,00 zł    
 
  zwiększyć      
  wydatki bieżące o kwotę 1.538,00 zł
  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.200,00 zł    
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. Zwiększyć w dochodach
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami o kwotę 1.000,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 540,55 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 93,14 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13,24 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 219,56 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 133,51 zł
 
3. Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami i rozdziałami
 
  1) w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  w rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.510,00 zł
 
  w rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.510,00 zł
 
  2) w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.200,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200,00 zł
 
  3) w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł
 
  4) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 328,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł
 
  zwiększyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 310,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł
  § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 28,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 5.000,00 zł
 
na dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 5.000,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.11.2006 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.11.2006 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 67