Zarządzenie Nr 0151-IV/38/74/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok
wg uchwały Nr XLI/ 436/ 2006 Rady Gminy z dnia 31.08.2006 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.032.559,50 zł
 
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 65.573,60 zł
 
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) o kwotę 50.000,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł
 
Zmniejszyć w dochodach budżetu gminy:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 82.500,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 170.000,00 zł
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.032.559,50 zł
 
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.573,60 zł
 
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
 
2. w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    
  rozdz. 40002 - Dostarczanie wody    
  § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł
 
3. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł
 
4. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł
 
5. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł
 
6. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 674,81 zł o kwotę
 
Zmniejszyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 343.313,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 82.500,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 401.737,00 zł
 
§ 3
 
Zwiększyć w przychodach budżetu gminy
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 100.000,00 zł
  § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 25.674,81 zł
 
Zmniejszyć w przychodach budżetu gminy
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 745.050,00 zł
 
Zmniejszyć w rozchodach budżetu gminy
  § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 170.000,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięć w dochodach
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć      
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 27.532,00 zł
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  zmniejszyć      
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 267.678,04 zł
 
3. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  zwiększyć      
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 295.210,04 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach
 
zmniejszenia      
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 135.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł
 
3. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.941,00 zł
 
4. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 81.507,00 zł
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 267.678,04 zł
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 262.128,00 zł
 
5. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.426,00 zł
 
zwiększenia      
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 81.507,00 zł
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 267.678,04 zł
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 296.554,00 zł
 
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł
 
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
 
3. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.941,00 zł
 
4. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.000,00 zł
 
5. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł
 
§ 6
 
Dokonać następujących zmian
 
1. w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    
  rozdz. 40002 - Dostarczanie wody    
  zmniejszyć      
  § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 120.000,00 zł
  zwiększyć      
  § 2410 - Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe o kwotę 120.000,00 zł

§ 7

Ustalić plan finansowy na 2006 rok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po dokonanych zmianach w szczegółowości do paragrafów jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLI/ 436/ 2006 Rady Gminy z dnia 31.08.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.11.2006 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.11.2006 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 40