Zarządzenie Nr 0151-IV/38/73/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  zmniejszyć      
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 3.700,00 zł
    wydatki majątkowe - 3.700,00 zł    
 
  zwiększyć      
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 3.700,00 zł
    wydatki majątkowe - 3.700,00 zł    
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  zmniejszyć      
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 27.740,00 zł
    wydatki majątkowe - 27.740,00 zł    
 
  zwiększyć      
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 23.740,00 zł
    wydatki bieżące - 23. 740,00 zł    
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 4.000,00 zł
    wydatki bieżące - 4.000,00 zł    
 
3. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę
  zmniejszyć      
    wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 200,00 zł    
 
  zwiększyć      
    wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł    
 
§ 2
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.700,00 zł
  rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.700,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200,00 zł
  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.740,00 zł
 
  zwiększyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 23.740,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 600,00 zł
 
3. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej:
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 7.232,00 zł
 
na 1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.500,00 zł
 
  2. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej    
  § 2320 - Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostki samorządu terytorialnego kwotę 5.000,00 zł
 
  3. dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 732,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.11.2006 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.11.2006 12:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 54