Uchwała Nr XLII/458/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/442/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. dot. nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości położonych w Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach Dolnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, ze zmianami

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala :

§ 1

  1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XLI/442/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w ten sposób, że § 1 przyjmuje następujące brzmienie: "Nabyć na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomość, położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0005-Marklowice Górne, karta mapy 2, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 298/7 i 298/14, o łącznej powierzchni 1364 m2, będącą własnością Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Zebrzydowicach, opisaną w księdze wieczystej KW Nr: 20.348 Sądu Rejonowego w Cieszynie, z przeznaczeniem pod urządzenie parkingu".
  2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/442/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. dot. nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 99