Uchwała Nr XLII/456/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej drogę - ul. Szkolną boczną.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala :

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0005-Marklowice Górne, karta mapy 2, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 314/13, o powierzchni 688 m2, stanowiącą drogę - ul. Szkolną boczną, będącą współwłasnością Państwa Aldony i Leszka Konieczny, a opisaną w księdze wieczystej KW Nr 13.663 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej drogę - ul. Szkolną boczną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 96