Uchwała Nr XLII/455/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w Kaczycach poprzez ustanowienie na niej służebności przechodu i przejazdu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej: 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie: 0006-Otrębów, karta mapy 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 50/2 o powierzchni 0,28.77 ha, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, objętej księgą wieczystą Kw Nr 17.320 Sądu Rejonowego w Cieszynie - poprzez ustanowienie na niej służebności Przechodu i przejazdu pasem o szerokości 4 m wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 50/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w obrębie: 0006-Otrębów, karta mapy 1, oznaczonej geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym 187/6 o powierzchni 0,12.66 ha, tj. nieruchomości użytkowanej jako budynek mieszkalny i rola, a opisanej w księdze wieczystej Kw 17.317 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Wyrazić zgodę na utwardzanie w miarę potrzeb gruntu, będącego własnością Gminy Zebrzydowice (części działki nr 50/2), na którym zostanie ustanowiona służebność, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy Zebrzydowice jego zakresu. Koszty z tym związane ponosić będą właściciele parceli gruntowej nr 187/6.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w Kaczycach poprzez ustanowienie na niej służebności przechodu i przejazd
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 97