Uchwała nr XLII/454/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy w Zebrzydowicach.

Na podstawie art. 238 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala Statut Urzędu Gminy

§ 1

  1. Urząd Gminy Zebrzydowice, zwany dalej Urzędem działa na podstawie Statutu Urzędu Gminy oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek położony przy ul ks. Janusza 6 w Zebrzydowicach
  3. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy.

§ 2

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy przy realizacji zadań gminnych przez wójta min.: w zakresie realizacji uchwał i innych zadań przekazanych gminie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 4

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

  1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, dla zatrudnionych w nim pracowników.
  2. Urząd jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla zatrudnionych w nim pracowników.
  3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy oraz odrębne przepisy.
  4. Warunki wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze do niej.

§ 6

Zmiana Statutu Urzędu wymaga uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływiedni 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 108