Uchwała Nr XLII/451/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: założeń do budżetu Gminy na 2007 rok.

Na podst. art.. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. NR 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala, co następuje:

§ 1

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2007 tworzony winien być wg następujących zasad:

  1. Na zadania inwestycyjne pozyskiwać dochody zwłaszcza ze źródeł pozabudżetowych.

  2. Z posiadanego majątku gminy uzyskiwać dochody poprzez przekazanie mienia w dzierżawę, wieczyste użytkowanie lub sprzedaż.

  3. Zabezpieczyć środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  4. Zabezpieczyć środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego.

  5. Zabezpieczyć środki własne na zadania, na realizację których istnieje możliwość pozyskania środków z zewnątrz.

  6. Zabezpieczyć środki na dalszą kontynuację programu rozbudowy bazy sportowej, w tym na opracowanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych.

  7. Zabezpieczyć środki na realizację wspólnych projektów w zakresie remontów dróg i chodników z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

  8. Dopuścić od 1 stycznia 2007 r. możliwość wzrostu funduszu płac dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, nie mniej niż o wskaźnik wzrostu płac pracowników cywilnych sfery budżetowej przyjęty w projekcie budżetu państwa na 2007 r.

  9. Zabezpieczyć środki na realizację gminnej strategii, integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: założeń do budżetu Gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 99