Uchwała Nr XLII/450/06
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 165,166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 23.035,95 zł
 
  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących o kwotę 23.035,95 zł
 
§ 2
1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 23.035,95 zł
 
  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 23.035,95 zł
    wydatki bieżące - 23.035,95 zł  
 
Dochody po zmianie wynoszą 24.554.798,94 zł    
Wydatki po zmianie wynoszą 28.167.748,75 zł    
Deficyt w wysokości 3.612.949,81 zł    
zostaje pokryty z:      
   1. pożyczek i kredytów 1.853.501,00 zł   
   2. nadwyżki z lat ubiegłych 798.662,67 zł   
   3. wolnych środków 960.786,14 zł   
   
 
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy działami
 
  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
    zmniejszyć  
    rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 60.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 60.000,00 zł  
 
  2. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
    zwiększyć  
    rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 60.000,00 zł  
 
  3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie  
    zmniejszyć  
    rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.066,00 zł
    wydatki bieżące - 30.066,00 zł
w tym: wynagrodzenia - 24.762,00 zł
 
 
    rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 25.699,00 zł
    wydatki bieżące - 25.699,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 20.249,00 zł
 
 
  4. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
    rozdz. 85401 - Świetlice szkolne  
    zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.935,00 zł
    w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.517,00 zł  
 
    zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 57.700,00 zł
    w tym: wynagrodzenia i pochodne - 700,00 zł  

§ 4

Zmienić załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/ 381/ 05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 109