Zarządzenie nr 0151-IV/35/69/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r., z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani mgr Czesławie Haczek - Zespołu Szkół w Zebrzydowicach w zakresie bieżącej działalności jednostki.

 2. Pełnomocnictwo obejmuje :

   
    -   bieżącą realizację zadań statutowych w ramach budżetu uchwalonego na dany rok, w tym : składanie oświadczeń woli dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki (media, energia, woda, ścieki, itp.),
    -   dokonywanie zakupów i drobnych remontów do wartości 2000, 00 PLN, zgodnie z układem wykonawczym budżetu zakładu,
    -   wykonywanie czynności wynikających z obowiązków kierownika zakładu pracy w zakresie stosunku pracy (ustawodawstwo pracy),
   
  Pełnomocnictwo w zakresie :
    -   realizacji zakupów inwestycyjnych,
    -   remontów przekraczających kwotę 2000, 00 PLN,
    -   zaciągania zobowiązań lub składania oświadczeń woli skutkujących na okres dłuższy niż okres roku budżetowego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy.
   
  W ramach udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z funkcji kierownika jednostki jest Pani zobowiązana do :
    -   dbałości o powierzony majątek ruchomy i nieruchomy,
    -   uzgadniania wszelkich spraw dotyczących stanu majątku komunalnego, jego remontów, przebudowy, itp. z właściwymi komórkami Urzędu Gminy i Wójtem Gminy,
    -   stosowania przepisów i ustaw w zakresie prawa samorządowego, finansów publicznych, przepisów branżowych oraz innych przepisów wynikających ze specyfiki jednostki.

 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta Gminy .

 4. Pełnomocnictwo ustalam na okres pełnienia funkcji kierownika jednostki .

 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 56