Zarządzenie Nr 0151-IV/32/63/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póżn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 3.384,00 zł
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 3.384,00 zł
 
§ 2
 
1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 3.384,00 zł
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.384,00 zł
  wydatki bieżące - 3.384,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     23.335.521,89 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.397.846,89 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  zmniejszyć    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 14.642,31 zł
  wydatki majątkowe o kwotę 14.642,31 zł    
 
  zwiększyć    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 14.642,31 zł
  wydatki majątkowe o kwotę 14.642,31 zł    
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 420,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 420,00 zł
 
3. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 610,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 610,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok.
 
1. Zwiększyć w dochodach
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 3.384,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3.384,00 zł
 
3. W dokonanych przesunięciach w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.642,31 zł
 
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.642,31 zł
 
2. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 420,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 420,00 zł
 
3. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 610,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 610,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.850,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.850,00 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.040,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.040,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.400,00 zł
  § 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 0,01 zł
  § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 19,69 zł
  § 4427 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 18,62 zł
 
  zwiększyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.400,00 zł
  § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38,32 zł
 
§ 6
 
Dokonać podziału rezerwy celowej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 3.150,00 zł
na dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.150,00 zł

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 57