Zarządzenie Nr 0151-IV/29/55/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/422/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 110.950,00 zł
 
2. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 34.585,00 zł
  § 2039 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 4.611,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 421,00 zł
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowców publicznych o kwotę 16.750,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.635,00 zł
 
4. w dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe    
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 73.810,00 zł
 
5. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 73.810,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.950,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.800,00 zł
  § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 240,00 zł
  § 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 32.785,00 zł
  § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.371,00 zł
 
4. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 421,00 zł
  § 4300 - Zakup usług remontowych o kwotę 16.750,00 zł
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 4.635,00 zł
 
5. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.683,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 24.683,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.500,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 360,00 zł
  § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.557,00 zł
 
4. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.917,00 zł
 
5. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł
 
6. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85195 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł
 
7. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 11.000,00 zł
 
8. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  zmniejszyć § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 19.500,00 zł

§ 4

Ustalić plan finansowy na 2006 rok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po dokonanych zmianach w szczegółowości do paragrafów jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta
Nr 0151-IV/29/55/06
Z dnia 30 czerwca 2006 r.

Plan finansowy na 2006 rok
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 40002- Dostarczanie wody

Przychody 1 760 000,00
  § 0830 - Wpływy z usług 1 620 000,00
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
  § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 120 000,00
 
Wydatki 1 640 000,00
  § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 000,00
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 500,00
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 500,00
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 91 200,00
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 12 400,00
  § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 500,00
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 390 300,00
  § 4260 - Zakup energii 250 000,00
  § 4270 - Zakup usług remontowych 100 000,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 140 600,00
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe 22 000,00
  § 4430 - Różne opłaty i składki 5 000,00
  § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000,00
  § 4460 - Podatek osobowy od osób prawnych 49 000,00
  § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000,00
  § 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 30 000,00
 
Stan środków na koniec 2006 roku 120 000,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/422/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 55