Zarządzenie Nr 015-IV/28/53/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. Art. 30 ust. 2. pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) , art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 37.830,00 zł
 
  1). w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 37.830,00 zł
 
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 2.849,00 zł
 
  1). w dz. 600 - Transport i łączność    
  dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.849,00 zł
 
§ 2
 
1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 37.830,00 zł
 
  1). w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 37.830,00 zł
  wydatki bieżące - 37.830,00 zł    
 
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 2.849,00 zł
 
  1). w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.849,00 zł
  wydatki majątkowe - 2.849,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     - 23.332.137,89 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     - 27.394.462,89 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  zmniejszyć    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 9.142,31 zł
  wydatki majątkowe - 9.142,31 zł    
 
  zwiększyć    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 9.142,31 zł
  wydatki majątkowe - 9.142,31 zł    
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 0,23 zł
  wydatki majątkowe - 0,23 zł    
 
  zwiększyć    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 0,23 zł
  wydatki bieżące - 0,23 zł    
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 37.830,00 zł
 
2. Zmniejszyć w dochodach
  w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) o kwotę 2.849,00 zł
 
3. Zwiększyć w wydatkach
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 37.830,00 zł
 
4. Zmniejszyć w wydatkach
  w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.849,00 zł
 
5. W dokonanych przesunięciach w wydatkach
 
  1). w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  w rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.142,31 zł
 
  w rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.142,31 zł
 
  2). w dz. 600 - Transport i łączność    
  w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 0,23 zł
 
  w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 0,23 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 58