Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Samodzielny referent w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach

1. Wymagania niezbędne :
  1) obywatelstwo polskie ,
  2) kwalifikacje zawodowe :
    - wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań wymienionych w pkt 3 oraz staż pracy minimum 4 lata
    - wykształcenie wyższe w kierunku ekonomicznym lub administracyjnym i staż pracy co najmniej 2 lata ,
  3) znajomość prawa oświatowego i prawa pracy ,
  4) znajomość obsługi komputera ,
  5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych ,
  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta gospodarczego ,
  7) nieposzlakowana opinia ,
  8) gotowość podjęcia pracy od 1 września 2006 r.
 
2. Wymagania dodatkowe :
 
  Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
  Prowadzenie :
    - akt osobowych pracowników GPP w Zebrzydowicach,
    - gospodarki etatami ,
    - kart urlopowych ,
    - spraw emerytalnych i rentowych pracowników ,
    - rejestru umów cywilno - prawnych ,
    - ewidencji czasu pracy ,
    - książki korespondencyjnej ,
    - kasy,
    - rejestru zwolnień lekarskich .
  Sporządzanie :
    - sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw kadrowych ,
    - dokumentacji służącej sporządzaniu list płac ,
    - dokumentacji zamówień udzielanych przy zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
    - dokumentacji związanej z inwentaryzacją składników majątkowych jednostki i nadzorowanie jej przebiegu
 
4. Wymagane dokumenty :
  1) życiorys ( CV ) , z uwzględnieniem kariery zawodowej ,
  2) list motywacyjny ,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
  4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ,
  5) kwestionariusz osobowy ( druk dostępny w biurze GPP w Zebrzydowicach ) ,
  6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ,
  7) oświadczenie , że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa : przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  8) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie , oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ,
  9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku samodzielnego referenta .

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w GPP w Zebrzydowicach ul. Makowa 1 43-410 Zebrzydowice w terminie do 17 sierpnia 2006 r.( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ) lub pocztą na w/w adres z dopiskiem " Nabór na stanowisko samodzielnego referenta " .

Aplikacje , które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie GPP w Zebrzydowicach przy ulicy Makowej 1.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne , powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm. )


 
DYREKTOR
mgr Maria Wawrzyczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:28.07.2006 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:28.07.2006 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 307