Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r., poz. 2284), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

2. Miejsce załatwienia sprawy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - pokój Nr 7 (parter Urzędu Gminy).

3. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

4. Opis procedury
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Osobom, o którym mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

5. Wymagane dokumenty

  1. wniosek o ustalenie prawa zasiłku pielęgnacyjnego;
  2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
  3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  4. orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. oświadczenie o zagranicy;
  6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

6. Opłaty administracyjne
Bez opłat

7. Opłaty skarbowe
Bez opłat

8. Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Bielsku Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termin do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje
brak

10. Załączniki ( pliki do pobrania )
brak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zasiłek pielęgnacyjny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2006 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.01.2019 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 1758