WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

podinspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych.

1. Wymagania niezbędne:
 
  1) kwalifikacje zawodowe :
co najmniej wykształcenie średnie techniczne - kierunek budownictwo lub pokrewne,
  2) staż pracy minimum 3 lata,
  3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne,
  4) znajomość prawa budowlanego,
  5) prawo jazdy kategorii B,
  6) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania (znajomość programu NORMA),
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego podinspektora,
  8) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  9) nieposzlakowana opinia,
  10) gotowość podjęcia pracy od 1 sierpnia 2006 r.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
  1) umiejętność obsługi komputera,
  2) znajomość języka obcego,
  3) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego .
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej .
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
  1) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami obiektów kubaturowych lub liniowych,
  2) współudział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, umów, zleceń i uzgodnień dokumentacji,
  3) nadzór techniczny nad realizacją zleconych wykonawcom zadań,
  4) przygotowywanie dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej robót,
  5) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonane prace,
  6) rozliczanie środków pomocowych pozyskanych na realizację zadań .
 
4. Wymagane dokumenty:
 
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub szkoły średniej w specjalności budowlanej lub pokrewnej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż,
  5) kopie uprawnień budowlanych,
  6) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice),
  7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - podinspektora,
  10) wykaz ważniejszych inwestycji realizowanych lub nadzorowanych w ostatnich trzech latach .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 28 lipca 2006 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.00) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: Nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:05.07.2006 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.07.2006 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 138