WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

inspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - kontrola wewnętrzna - 1/2 etatu.

1. Wymagania niezbędne:
 
  1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie wyższe kierunek administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne,
  2) staż pracy minimum 3 lata,
  3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
  4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
  1) umiejętność obsługi komputera,
  2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  4) wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  5) znajomość ustawy o finansach publicznych,
  6) posiadanie prawa jazdy kat. B .
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej .
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
  Dostosowanie systemu kontroli w gminie do aktualnych potrzeb i stanu prawnego oraz prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności :
  1) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Wójta Gminy projektu rocznego planu kontroli,
  2) prowadzenie kontroli zgodnie z planem,
  3) sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli,
  4) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
  5) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
  6) prowadzenie akt kontroli wewnętrznej,
  7) doskonalenie opracowanego modelu kontroli i dostosowywanie go do aktualnego stanu prawnego .
 
4. Wymagane dokumenty:
 
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów o wymienionych kierunkach, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż,
  5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice),
  6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  8) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - inspektora .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 21 lipca 2006 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.00) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: Nabór na stanowisko inspektora (kontrola wewnętrzna) w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - kontrola wewnętrzna - 1/2 etatu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:05.07.2006 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.07.2006 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 168