WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

młodszy referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

1. Wymagania niezbędne:
 
  1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie minimum średnie ogólne lub techniczne - kierunek administracja,
lub wyższe kierunek administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne,
  2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku mł. referenta,
  3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
  4) nieposzlakowana opinia.
  5) gotowość podjęcia pracy od 01sierpnia 2006 r.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
  1) umiejętność obsługi komputera,
  2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  4) wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej.
Pożądane posiadanie prawa jazdy kategorii B i znajomość języka obcego .
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
  1) w zakresie kultury :
    - Prowadzenie w imieniu gminy spraw z zakresu funkcjonowania działalności kulturalnej prowadzonej na terenie gminy,
  2) w zakresie kultury fizycznej i sportu :
    - współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
    - koordynowanie działalności lokalnych instytucji i stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki w zakresie dalszego rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki na terenie gminy,
    - koordynowanie, inicjowanie i pomoc w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijanie różnorodnych form turystyki i rekreacji,
  3) w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej :
    - opracowywanie i realizacja gminnych programów :
      a. Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
      b. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      c. Przeciwdziałania Narkomanii,
    - współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach realizacji tych programów,
  4) w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  5) inne wynikające ze specyfiki i potrzeb Referatu .
 
4. Wymagane dokumenty:
 
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa - dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów o wymienionych kierunkach, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  4) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice),
  5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  7) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - młodszego referenta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 21 lipca 2006 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.00) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: Nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: młodszy referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:05.07.2006 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.07.2006 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 135