Zebrzydowice, dnia 30.06.2006 r.

IR- przetarg 18/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Remont / przebudowa / ulicy Topolowej w Zebrzydowicach na długości 370 mb."
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.23.31.41-9

Zakres robót:

-   poszerzenie istniejącego pasa jezdnego do szerokości od 4,25 do 5,75 mb
-   wydzielenie w pasie jezdnym linią krawędziową przerywaną + kocie oczka co 2,0 m pasa o szerokości 1,25 m dla ruchu pieszego
-   okrawężnikowanie pasa jezdnego
-   odwodnienie jezdni poprzez wpusty ściekowe krawężnikowo - jezdniowe i studzienki osadnikowe fi 600 przykanalikami z PE fi 150 do istniejącej kanalizacji deszczowej
-   wykonanie warstwy wyrównawczej średnio 5,7 cm + 10% na wyremontowanie ubytków w istniejącej nawierzchni
-   wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu na całej szerokości o grubości 5 cm

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2006 r.

Wadium w wysokości 7.500,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.bip.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 27.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tut. Urzędu - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł , tel. wew. 107 - pokój nr 27.

Termin składania ofert - do dnia 03.08.2006 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 27.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 26.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

  1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia / nie spełnia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA BĘDZIE UMIESZCZONA W TYM PODKATALOGU ("IR- przetarg 18/2006") W KOLEJNYCH DOKUMENTACH W POSTACI PLIKU ZIP PODZIELONEGO NA CZĘŚCI

Załączniki

  • SIWZ (pdf 291.9 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Remont /przebudowa/ ulicy Topolowej w Zebrzydowicach na długości 370 mb."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:30.06.2006 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:30.06.2006 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 150