Zarządzenie Nr 0151-IV/25/51/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 13 czerwca 2006r.

w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Zamku, w Zebrzydowicach.

Na podstawie § 6 Uchwały Nr IV/33/03 rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zmianami, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach- według ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

Pani Małgorza Guz - przewodniczący Komisji,
Pan Bogusław Kargula - członek Komisji,
Pan Kazimierz Herman - członek Komisji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-IV/25/51/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Zamku w Zebrzydowicach

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Zamku w Zebrzydowicach.

Numer Księgi Wieczystej Numer działki Powierz- chnia
lokalu
m2
Przeznaczenie lokalu
i sposób jego zagospodarowania
Cena wywoławcza
Wadium
Wysokość opłat z tytułu podatku
(rocznie)
Informacja o sposobie wynajmu lokalu Położenie nieruchomości,
obręb,
ulica
1 2 3 4 5 6 7 8 9
70.138 1/2 Lokal użytk.:
- 76,95,
sanitariaty:
- 4,40,
ogródek letni:
- 30,00
Lokal mieszczący się w Zamku w Zebrzydowicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położony jest w terenach o funkcji wiodącej: "usługi publiczne" symbol planu A72UP, w obiekcie zabytkowym, w strefie ochrony konserwatorskiej "A", w terenach zalewowych.
Sposób zagospodarowania - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; działalność gastronomiczna.
Lokal użytk:
- 7,20 /1 m2
sanitariaty:
- 2,80 / 1 m2
ogródek letni:
- 3,00 / 1 m2
+ podatek VAT
22%
500,00 17,94 zł za 1 m2

Wynajem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 21
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0007- Zebrzydowice Dolne.

Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001, w terminie do dnia 04 lipca (wtorek) 2006r.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca (środa) 2006r. o godz. 1000 w sali posiedzeń w Zamku, w Zebrzydowicach.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie w biurze GOK, w terminie do 03 lipca (poniedziałek) 2006r. pisemnej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.

Do przetargu zostaną dopuszczeni oferenci koncepcji zakwalifikowanych przez Komisję przetargową, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - tel. 0 - 32 469 33 34.

Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Zamku, w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 53