Zarządzenie Nr 0151-IV/23/47/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 maja 2006

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2, art.37 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64 poz. 592 ) , Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zmianą , Uchwały Nr XXXV/378/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice ze zmianą

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice - według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, w BIP-ie, jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 maja 2006 r. Nr 0151-IV/23/47/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będących własnością Gminy Zebrzydowice.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Numer
Księgi Wieczystej
Numer działki Powierz- chnia
działki m2
Opis
Nieru- cho- mości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
nieruchomości
brutto
Informacja
o sposobie zbycia
nieruchomości
Położenie nieruchomości,
obręb,
ulica
17.440 1439/15 799 R IIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest częściowo w terenach o funkcji wiodącej -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem C 30 MN, częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna,oznaczonych symbolem C 327 KL i droga główna,oznaczonych symbolem C 310 KG, część działki znajduje się w strefie ochronnej linii 20 kV- stacja
"trafo".
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem w planie .
8470,00
+ VAT 22 %
= 1.863,40;
Łącznie:
10.333,40
sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego
Kończyce Małe
ul. Jasna
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0003- Kończyce Małe
17.440 5/3.dz 3417 RIIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - jw. położona jest : częściowo w terenach o funkcji wiodącej- uprawy polowe,, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D280R,częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga zbiorcza, oznaczonych symbolem C312 KZ, część działki znajduje się w strefie ochronnej linii 20 kV
Sposób zagospodarowania - zgodnie z przeznaczeniem w planie .
Grunt rolny
5600,00
sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego
Kończyce Małe
ul. Korczaka
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0003- Kończyce Małe
70175 166/24 2479 R IIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania -jw. położona jest częściowo w terenach o funkcji wiodącej -uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 194R ,częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna, oznaczonych symbolem D234KL, w obrębie działki oznaczona jest sieć gazowa gA 500,w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu ).
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem w planie.
Grunt rolny
4700,00
sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego
Kaczyce
ul. Magnolii
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0002- Kaczyce Górne
38180
17922
374/8
247/7,
242/6,
374/4,
374/7
15786 RIIIb,
RIVa,
RIVb,
dr,Lz,W
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania - jw. położona jest :
działka nr : 374/8 -częściowo w terenach o funkcji wiodącej-uprawy polowe, łąki i pastwiska ,uprawy sadownicze, ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 169 R, częściowo w terenach o funkcji wiodącej- zieleń leśna, oznaczonych symbolem D 92 Ls , w terenie górniczym "Kaczyce" ( wydobywanie metanu ),
działki nr 247/7 , 242/6 - w terenach o funkcji wiodącej - uprawy polowe, łaki i pastwiska, przeznaczone zgodnie z przebiegiem granicy polno leśnej do zalesienia oznaczonych symbolem D 125 RL, część działek znajduje się w strefie ochronnej linii 110 kV , w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu)
działki nr 374/4 i 374/7 częściowo w terenach o funkcji wiodącej-uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 169 R, częściowo w terenach o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem D 23 MN ,częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna ,oznaczonych symbolem D 213 KL, w terenie górniczym "Kaczyce " ( wydobywanie metanu )
Sposób zagospodarowania : zgodnie z przeznaczeniem w planie.
Tereny budowlane
7.225,00
+VAT 22%
=1.589,50
Tereny rolne:
12.500,00
Łącznie:
21.314,50
sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego
Kaczyce
ul. Średnicowa
Jednostka ewidencyjna
240312_2-Zebrzydowice
Obręb : 0001- Kaczyce Dolne
14.122 12/4. 11067 RIVa,
Ł IV
PS IV
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania -jw. położona jest : częściowo w terenach o funkcji wiodącej - - uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem A218 R,
częściowo w terenach o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowo - usługowa, oznaczonych symbolem A52 MNU, w terenie zalewowym.
Sposób zagospodarowania : zgodnie z przeznaczeniem w planie .
Tereny budowlane:
11.089,00 + VAT 22% =2.439,58
Tereny rolne:
10.875,00
Łącznie:
24.403,58
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Zebrzydowice
ul. Asnyka
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0007 - Zebrzydowice Dolne

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 50